Privacy Policy

Điều khoản chung

 1. “Thông tin cá nhân” đề cập đến thông tin liên quan đến một người thực tế, bao gồm tên đầy đủ, số đăng ký cư trú và hình ảnh có thể sử dụng để xác định cá nhân liên quan. Ở đây bao gồm thông tin không thể sử dụng độc lập, nhưng có thể sử dụng với thông tin khác để xác định cá nhân liên quan. [Điều 2 (1) của Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân]
 2. Công ty rất coi trọng tầm quan trọng của thông tin cá nhân của người dùng và tuân theo tất cả các luật và sắc lệnh liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.
 3. Công ty chỉ xử lý lượng thông tin cá nhân tối thiểu cần thiết để đạt được mục đích của việc xử lý thông tin cá nhân.
 4. Thông qua chính sách quyền riêng tư, Công ty thông báo cho người dùng về các mục đích và cách thức mà Công ty sử dụng thông tin cá nhân của người dùng và những biện pháp mà Công ty thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân này.
 5. Công ty đảm bảo rằng người dùng luôn có thể sẵn sàng xem chính sách quyền riêng tư bằng cách hiển thị chính sách quyền riêng tư trên màn hình ban đầu của trang chủ đại diện của công ty.
 6. Công ty có thể sửa đổi chính sách quyền riêng tư, khi có sự sửa đổi hoặc thay đổi của các luật hiện hành hoặc các quy định quản lý nội bộ. Khi có sự sửa đổi chính sách quyền riêng tư, Công ty sẽ công bố sửa đổi này thông qua thông báo trên trang chủ đại diện của công ty (www.lginnotek.com) (hoặc thông báo cho từng người dùng).

Mục đích của việc xử lý (thu thập và sử dụng) thông tin cá nhân

Công ty xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích sau: Thông tin cá nhân do Công ty xử lý sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác với các mục đích sau. Công ty sẽ hỏi sự đồng ý trước của bạn nếu mục đích sử dụng ở đó thay đổi.

- Cung cấp dịch vụ như trả lời các câu hỏi về Công ty và sản phẩm của Công ty.

Xử lý, sử dụng và thời gian lưu giữ thông tin cá nhân

 1. Công ty sẽ xử lý thông tin cá nhân chỉ trong giai đoạn sử dụng/lưu giữ thông tin cá nhân theo luật pháp hoặc trong giai đoạn sử dụng/lưu giữ thông tin cá nhân đã có sự đồng ý khi thu thập thông tin cá nhân, và không chậm trễ hủy thông tin cá nhân ngay sau khi đã đạt được mục đích của việc thu thập và sử dụng.
 2. Thông tin cá nhân sẽ được lưu giữ trong 2 tháng để sử dụng làm cơ sở cho việc tư vấn chi tiết. Tuy nhiên, nếu cần thiết phải giữ lại thông tin theo các luật và quy định khác, thông tin cá nhân sẽ được giữ lại và không bị hủy.

Ủy thác xử lý thông tin cá nhân

Để cải thiện dịch vụ, Công ty ủy thác xử lý thông tin cá nhân như sau, và chỉ định và giám sát các vấn đề cần thiết (cấm xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích khác ngoài việc thực hiện công việc đã ủy thác, hạn chế tái ủy thác và các biện pháp bảo mật an toàn, v.v.) để quản lý bảo mật thông tin cá nhân khi ký hợp đồng ủy thác theo các luật và quy định liên quan. Công ty sẽ công bố chi tiết về dịch vụ ủy thác hoặc nhà thầu thông qua chính sách quyền riêng tư này khi có bất kỳ thay đổi nào.

Tên nhà thầu Công việc hợp đồng và mục đích
LG CNS Lưu trữ dữ liệu và vận hành hệ thống

Các quyền và trách nhiệm của chủ thể thông tin và cách thực hiện

 1. Người dùng (nếu dưới 14 tuổi, là nói đến người đại diện hợp pháp của họ) có quyền yêu cầu tạm dừng truy cập, chỉnh sửa, xóa và xử lý thông tin cá nhân liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, và Công ty sẽ không trì hoãn xử lý yêu cầu của người dùng. Các quyền có thể được thực thi bằng văn bản, điện thoại, email, fax, và cả thông qua người do người dùng ủy quyền.
 2. Nếu người dùng yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa lỗi thông tin cá nhân tuân theo đoạn 1, Công ty không được sử dụng thông tin cá nhân khi vẫn chưa hoàn thành việc chỉnh sửa hoặc xóa thông tin.
 3. Về nguyên tắc, Công ty không được thu thập thông tin cá nhân về các chủ thể dưới 14 tuổi. Khi thu thập thông tin cá nhân của những người dưới 14 tuổi do nhu cầu không thể tránh khỏi, Công ty không chậm trễ phải có được sự đồng ý trước của đại diện hợp pháp. Trong trường hợp này, thông tin tối thiểu (tên, thông tin liên hệ) cần có để nhận sự đồng ý của đại diện hợp pháp có thể được thu thập trực tiếp từ người dưới 14 tuổi mà không cần sự đồng ý của đại diện hợp pháp của họ.
 4. Khi người đại diện đến Công ty và thực thi các quyền theo đoạn 1, Công ty sẽ yêu cầu nộp giấy ủy quyền và chứng minh thư của đại diện để có thể xác nhận người này đã nhận được sự ủy quyền hợp pháp và đã được công nhận là người trung gian.

Thông tin cá nhân cần xử lý

 1. Danh sách thông tin cá nhân được thu thập :
  - [Yêu cầu] Quốc tịch / Tên / Địa chỉ email
  - [Tùy chọn] Tên công ty / Số điện thoại
 2. Ngoài đoạn ở trên, thông tin sau có thể được tạo ra và thu thập tự động trong quá trình sử dụng dịch vụ.
  - Bản ghi về việc sử dụng dịch vụ (ngày giờ truy cập), địa chỉ IP truy cập và cookie

Lắp đặt, vận hành và từ chối thiết bị thu thập thông tin cá nhân tự động

 1. Mục đích sử dụng cookie

  Công ty sử dụng cookie để lưu trữ và, trong một số trường hợp, nhận thông tin về người dùng, để cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh. Cookie là một lượng nhỏ thông tin do máy chủ trang web truyền đến trình duyệt của người dùng và được lưu trữ trên đĩa cứng của máy tính cá nhân của người dùng. Khi người dùng truy cập trang web sau đó, máy chủ trang web đọc nội dung của cookie được lưu trữ trên đĩa cứng của người dùng, duy trì tùy chọn của người dùng, và sử dụng cookie để cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh

  Người dùng có thể từ chối việc lưu trữ của hoặc xóa cookie bất cứ lúc nào.

 2. Cài đặt/vận hành cookie và từ chối sau đó

  Người dùng giữ quyền từ chối việc cài đặt cookie. Bằng việc thiết lập tùy chọn trong trình duyệt của mình, người dùng có thể cho phép lưu trữ tất cả các cookie hoặc các cookie đó cần phải có xác nhận của người dùng trước khi lưu trữ, hoặc có thể từ chối lưu trữ tất cả các cookie. Tuy nhiên, nếu người dùng từ chối lưu cookie, một số dịch vụ yêu cầu đăng nhập có thể khó sử dụng.


  - Làm thế nào để chỉ định có cài đặt cookie hay không (với Internet Explorer) ①
  ① Chọn [Tùy chọn Internet] từ menu [Công cụ].
  ② Nhấp vào thẻ [Quyền riêng tư]. ②
  ③ Đặt [Mức quyền riêng tư].

Hủy thông tin cá nhân

 1. Công ty nhanh chóng hủy thông tin cá nhân khi đã đạt được mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân này hoặc đã hết thời hạn lưu giữ, trừ trường hợp phải lưu giữ thông tin cá nhân cùng với sự đồng ý của người dùng liên quan hoặc tuân theo các điều khoản liên quan của Điều khoản sử dụng hoặc các luật hiện hành.
 2. Công ty hủy thông tin cá nhân được lưu hồ sơ trên giấy bằng cách xé vụn bằng máy xé giấy hoặc đốt cháy, và hủy thông tin cá nhân được lưu trữ bằng hình thức điện tử thông qua các phương pháp không thể tạo lại hình ảnh của thông tin này.

Các biện pháp giữ an toàn cho thông tin cá nhân

Trong quá trình xử lý thông tin cá nhân của người dùng, Công ty thực hiện các biện pháp sau nhằm đảm bảo sự an toàn để bảo vệ thông tin này tránh sự mất mát, đánh cắp, rò rỉ, thay đổi hoặc hư hỏng.

 • Biện pháp hành chính
  ① Để quản lý an toàn thông tin cá nhân, một kế hoạch quản lý nội bộ đã được thiết lập và thực hiện.
  ② Công ty thường xuyên thực hiện các hoạt động đào tạo và nâng cao nhận thức cho những người xử lý thông tin cá nhân ít nhất mỗi năm một lần.
  ③ Hạn chế số người có thể truy cập thông tin cá nhân ở mức tối thiểu.
 • Biện pháp kỹ thuật
  ① Công ty kiểm soát sự truy cập trái phép từ bên ngoài thông qua hệ thống chống xâm phạm và phản ứng với sự xâm phạm từ bên ngoài như đột nhập tin tặc.
  ② Công ty truyền thông tin cá nhân một cách an toàn bằng cách mã hóa phần thông tin cá nhân được truyền đi.
 • Biện pháp vật lý
  ① Việc truy cập được kiểm soát thông qua vận hành các khu vực được bảo vệ như phòng máy tính và phòng lưu trữ dữ liệu.
 • Giám Đốc Phụ Trách Quyền Riêng Tư

  Công ty đã chỉ định như sau những người chịu trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động chung liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân và đồng thời giải quyết các khiếu nại do người dùng đưa ra liên quan đến thông tin cá nhân và có biện pháp khắc phục cho thiệt hại phát sinh.

  Phân loại Giám đốc phụ trách quyền riêng tư Trưởng phòng bảo vệ quyền riêng tư
  Phòng CHO Nhóm lập kế hoạch bảo mật thông tin
  Vị trí Giám đốc điều hành Giám đốc cấp cao
  Tên Chul-yong Park Sun-hee Im
  Số điện thoại +82-2-6987-2403
  Địa chỉ email security@lginnotek.com

  Thay đổi chính sách quyền riêng tư

  1. Chính sách quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực vào ngày thực thi (Ngày 18 tháng 5 năm 2020) và trong trường hợp có các bổ sung thay đổi trong tương lai, xóa và/hoặc chỉnh sửa được thực hiện theo các luật hiện hành và các hướng dẫn liên quan, nếu có, Công ty sẽ công bố các thay đổi này thông qua thông báo trên trang web của Công ty trước khi thực hiện bổ sung, xóa và chỉnh sửa.
 • Phiên bản sửa đổi số 1 : Ngày 18 tháng 6 năm 2020 ( http://www.lginnotek.com/vi/privacy_policy/)
 • Phiên bản sửa đổi số 1 : Ngày 9 tháng 1 năm 2019 OPEN