CSR nhà cung cấp

For fulfilling CSR, LG Innotek goes together with its suppliers.

LG Innotek lựa chọn nhà cung cấp dựa trên các quy trình công bằng và minh bạch và cung cấp cho các nhà cung cấp nhiều phương thức hỗ trợ bao gồm đổi mới công nghệ, phát triển năng lực cốt lõi, đổi mới công tác quản lý và cải thiện chất lượng và năng suất trong sáu lĩnh vực: thương mại công bằng, hỗ trợ quản lý, hỗ trợ/bảo vệ kỹ thuật, hỗ trợ tài chính, giáo dục/phúc lợi và cải thiện truyền thông.
Chúng tôi cũng vận hành hệ thống báo cáo khiếu nại có tên gọi "Sangsaenggo" và một kênh liên lạc trực tuyến trên trang web cổng thông tin mua hàng để trả lời kịp thời và chính xác các thắc mắc hoặc đề xuất từ các nhà cung cấp. Nhằm mục tiêu phát triển chung liên tục với các nhà cung cấp, chúng tôi thường xuyên tổ chức các phiên VOC với các nhà cung cấp chính và phụ để đánh giá mức độ hợp tác và hài lòng cùng có lợi và liên tục giải quyết các vấn đề thực tế.

Chính sách tăng trưởng được chia sẻ

Dự án hỗ trợ tăng trưởng chia sẻ

Hệ điều hành tăng trưởng chia sẻ LG Innotek