Privacy Policy

Postanowienia ogólne

 1. „Dane osobowe” odnoszą się do informacji dotyczących osoby żyjącej. Są to m.in.: pełne imię i nazwisko, numer rejestracyjny rezydenta i wizerunek, na podstawie których można zidentyfikować daną osobę. Dane obejmują informacje, których nie można wykorzystać odrębnie, ale które wraz z innymi informacjami mogą umożliwić zidentyfikowanie danej osoby. [Art. 2 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych]
 2. Firma przywiązuje dużą wagę do danych osobowych użytkowników i przestrzega wszystkich przepisów prawa i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Firma przetwarza jedynie minimalną ilość danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych.
 4. Poprzez swoją politykę prywatności Firma informuje użytkowników o celach i sposobach, w jakich Firma wykorzystuje dane osobowe użytkowników oraz o tym, jakie środki podejmuje w celu ochrony takich danych osobowych.
 5. Firma udostępnia swoją politykę prywatności na początkowym ekranie reprezentatywnej strony głównej, zapewniając tym samym możliwość zapoznania się z tą polityką w dowolnym czasie.
 6. Firma ma prawo wprowadzać w swojej polityce prywatności zmiany, w zależności od modyfikacji lub innych zmian wprowadzanych w obowiązujących przepisach prawa lub wewnętrznych regulacjach dotyczących zarządzania. O wprowadzeniu zmian w polityce prywatności Firma poinformuje na swojej reprezentatywnej stronie głównej (www.lginnotek.com) (lub poprzez powiadomienie każdego użytkownika).

Cel przetwarzania (gromadzenia i wykorzystywania) danych osobowych

Firma przetwarza dane osobowe w następujących celach: Dane osobowe przetwarzane przez Firmę nie będą wykorzystywane do celów innych niż następujące. W przypadku zmiany celu wykorzystania danych, Firma zwróci się o uprzednią zgodę użytkownika.

- Świadczenie usług takich jak udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące Firmy i jej produktów.

Okres przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych

 1. Firma będzie przetwarzać dane osobowe tylko w okresie ich wykorzystywania/przechowywania zgodnie z prawem lub w okresie wykorzystywania/przechowywania danych osobowych, uzgodnionym podczas gromadzenia danych osobowych, oraz zniszczy je niezwłocznie po osiągnięciu celu gromadzenia i wykorzystywania danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez dwa miesiące i będą stanowiły bazę szczegółowych informacji na potrzeby konsultacji. Jeżeli jednak konieczne jest zachowanie danych zgodnie z innymi przepisami prawa i rozporządzeniami, dane osobowe mogą być przechowywane bez ich niszczenia.

Wysyłanie przetwarzanych danych osobowych

W celu poprawy jakości usług, Firma wysyła przetwarzane dane osobowe w następujący sposób oraz określa i nadzoruje niezbędne kwestie (zakaz przetwarzania danych osobowych w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej, ograniczenie możliwości ich ponownego wysłania oraz środki bezpieczeństwa, itp.), aby bezpiecznie zarządzać danymi osobowymi przy podpisywaniu umowy na wysyłkę, zgodnie z odpowiednimi prawami i rozporządzeniami. Firma ujawni szczegóły dotyczące usługi wysyłkowej lub kontrahenta za pośrednictwem niniejszej polityki prywatności, gdy którakolwiek z nich ulegnie zmianie.

Nazwa kontrahenta Praca kontraktowa i cel
LG CNS Przechowywanie danych i operacje systemowe

Prawa i zobowiązania podmiotu, którego dane dotyczą, oraz sposób korzystania z nich

 1. Użytkownik (jeśli ma mniej niż 14 lat, przepis ten odnosi się do jego przedstawiciela prawnego) ma prawo do zażądania zawieszenia prawa dostępu, prawa do poprawiania, usuwania i przetwarzania danych osobowych związanych z ochroną danych osobowych, a Firma przetworzy je niezwłocznie na żądanie użytkownika. Prawa te mogą być egzekwowane w formie pisemnej, telefonicznej, elektronicznej, faksowej, a także przez osobę upoważnioną przez użytkownika.
 2. Jeżeli użytkownik zażąda poprawy lub usunięcia błędów w danych osobowych zgodnie z ust. 1, Firma nie będzie wykorzystywała jego danych osobowych do czasu zakończenia poprawek lub usuwania.
 3. Co do zasady, Firma nie gromadzi danych osobowych w przypadku osób poniżej 14 roku życia. Jeśli następuje konieczność gromadzenia danych osobowych osób poniżej 14 roku życia, Firma będzie się starała uzyskać zgodę przedstawiciela prawnego, z wyprzedzeniem lub niezwłocznie. W takim przypadku minimalne informacje (imię i nazwisko, dane kontaktowe) wymagane do uzyskania zgody przedstawiciela prawnego mogą zostać zebrane bezpośrednio od osoby poniżej 14 roku życia bez zgody jej przedstawiciela prawnego.
 4. W przypadku, gdy przedstawiciel złoży wizytę w Firmie i skorzysta ze swoich praw wynikających z ust. 1, Firma zażąda przedłożenia pełnomocnictwa i dowodu osobistego przedstawiciela, który może potwierdzić, że otrzymał pełnomocnictwo.

Dane osobowe, które mają być przetwarzane

 1. Wykaz zgromadzonych danych osobowych :
  - [Wymagane] Obywatelstwo / Imię i nazwisko / Adres e-mail
  - [Opcjonalne] Nazwa firmy / Numer telefonu
 2. Z wyjątkiem ustępu poprzedzającego, w trakcie korzystania z usług mogą być automatycznie generowane i gromadzone następujące informacje.
  - Zapisy dotyczące korzystania z usług (data i godzina uzyskania dostępu), adres IP dostępu i pliki cookie

Instalacja, obsługa i odrzucenie urządzenia do automatycznego gromadzenia danych osobowych

 1. Cele korzystania z plików cookie

  Firma używa plików cookie, które służą do przechowywania i, od czasu do czasu, pobierania informacji o użytkowniku, w celu świadczenia usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Plik cookie oznacza niewielką ilość informacji przesyłanych przez serwer strony internetowej do przeglądarki użytkownika i przechowywanych na twardym dysku komputera osobistego użytkownika. Przy kolejnej wizycie użytkownika na danej stronie internetowej, serwer tej strony odczyta zawartość pliku cookie zapisanego na dysku twardym użytkownika, zapamięta jego preferencje i wykorzysta go do świadczenia usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika

  Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z zapisywania plików cookie lub je usunąć.

 2. Instalacja/obsługa plików cookie i brak zgody ich używanie ①

  Użytkownicy mają prawo do odrzucenia instalacji plików cookie. Ustawiając odpowiednią opcję w swojej przeglądarce internetowej, użytkownik może więc zezwolić na zapisywanie wszystkich plików cookie lub ustawić możliwość akceptacji lub odmowy zapisywania wszystkich plików cookie, każdorazowo przed ich zapisywaniem. Jeśli jednak użytkownik odmówi zapisania plików cookie, może wystąpić problem z korzystaniem z niektórych usług wymagających logowania.


  - Jak skonfigurować opcję instalowania lub nieinstalowania plików cookie (dla przeglądarki Internet Explorer)
  ① Wybierz [Opcje internetowe] z menu [Narzędzia].
  ② Kliknij kartę [Prywatność].
  ③ Ustaw opcję [Poziom prywatności].

Niszczenie danych osobowych

 1. Firma niezwłocznie zniszczy dane osobowe po upływie czasu przeznaczonego na ich gromadzenie i wykorzystywanie, lub po upływie okresu ich przechowywania, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie dane osobowe muszą być przechowywane za zgodą użytkownika lub zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Warunków użytkowania lub obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Firma niszczy dane osobowe zapisane na papierze poprzez użycie niszczarki lub poprzez spalenie, natomiast dane osobowe zapisane elektronicznie niszczy stosując metody, które uniemożliwiają ich odtworzenie.

Środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych

Przetwarzając dane osobowe użytkowników, Firma podejmuje następujące działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa, aby zapobiegać utracie, kradzieży, wyciekom, modyfikacjom lub uszkodzeniom takich danych osobowych.

 • Środki administracyjne
  ① W celu bezpiecznego zarządzania danymi osobowymi ustanowiono i wdrożono wewnętrzny plan zarządzania.
  ② Firma regularnie prowadzi szkolenia i wykonuje działania uświadamiające dla osób, które przynajmniej raz w roku mają do czynienia z danymi osobowymi.
  ③ Liczba osób, które mogą uzyskać dostęp do danych osobowych jest ograniczona do minimum.
 • Środki techniczne
  ① Firma za pomocą systemu antywłamaniowego kontroluje nieautoryzowany dostęp z zewnątrz i reaguje na włamania z zewnątrz, takie jak hakerstwo.
  ② Firma bezpiecznie przekazuje dane osobowe, szyfrując transmisję sekcji z danymi osobowymi.
 • Środki fizyczne
  ① Dostęp jest kontrolowany przez działające obszary chronione, takie jak pomieszczenie z komputerem i magazyn danych.
 • Główny specjalista ds. ochrony prywatności

  Firma wyznaczyła następujące osoby odpowiedzialne za kierowanie całokształtem działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także za rozstrzyganie skarg zgłaszanych przez użytkownika w związku z danymi osobowymi oraz za zadośćuczynienie poniesionej szkody.

  Kategoria Główny specjalista ds. ochrony prywatności Menedżer ds. ochrony prywatności
  Dział CHO Zespół ds. planowania bezpieczeństwa informacji
  Pozycja Dyrektor wykonawczy Kierownik wyższego szczebla
  Imię i nazwisko Chul-yong Park Sun-hee Im
  Numer telefonu +82-2-6987-2403
  Adres e-mail security@lginnotek.com

  Zmiana polityki prywatności

  1. Niniejsza polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia wejścia w życie (18 czerwca 2020 r.), a w przypadku dodania w przyszłości zmian, skreśleń i/lub poprawek dokonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i odpowiednimi rozporządzeniami, jeśli takie istnieją, Firma poinformuje o tym fakcie na swojej stronie internetowej w formie powiadomienia przed wprowadzeniem takich dodatkowych informacji, skreśleń i poprawek.
 • poprawka : 18 czerwca 2020 r. (http://www.lginnotek.com/pl/private-policy/)
 • poprawka : 9 stycznia 2019 r. OPEN