Wstęp

Right Promise, Better Tomorrow. LG이노텍이 추구하는 CSR 비전입니다.

Wizja i plany działania

Wizja LG Innotek dotycząca zrównoważonego zarządzania brzmi: „Właściwa obietnica, lepsze jutro”.
Dążymy do zrównoważonego wzrostu, prowadząc różne działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w celu budowania partnerstwa. Zgodnie z tą wizją firma LG Innotek robi wszystko co możliwe, aby jutro było lepsze niż dziś.

Właściwa obietnica, lepsze jutro

Zarządzanie ryzykiem CSR
· Kwestionariusze samooceny i usprawnień w miejscach pracy
· Zarządzanie ryzykiem CSR dostawców
· Reakcja na wymagania zewnętrzne

Utrzymanie zaufania partnerów

Zarządzanie zmianami CSR
· Działanie systemu wsparcia w podejmowaniu decyzji
· Zarządzanie celami CSR
· Szkolenie pracowników / szkolenie ekspertów
Komunikacja z partnerami
· Zbieranie opinii partnerów
· Publikacja raportu o zrównoważonym rozwoju
· Kampanie/promocja CSR
Unikalny wkład społeczny LG
· Rozwiązywanie problemów społecznych
· Dzielenie się wiedzą biznesową
· Proaktywne zaangażowanie pracowników • Badania i rozwój

  Wkład w społeczeństwo/firmy, rozwój produktu

 • Zaopatrzenie

  Etyczne praktyki zarządzania w łańcuchu dostaw

 • Produkcja

  Bezpieczne miejsce pracy, które chroni prawa człowieka i środowisko

 • Marketing

  Zachęcanie do ekologicznej, etycznej konsumpcji

Zarządzanie ryzykiem CSR

W oparciu o kodeks postępowania Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) firma LG Innotek dokonuje przeglądów i sporządza raporty dotyczące zarządzania ryzykiem CSR w pięciu obszarach: zatrudnienia i praw człowieka, etyki, środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia oraz systemów zarządzania w kraju i za granicą oraz rozwiązuje problemy wykryte podczas inspekcji. Ponadto co roku firma identyfikuje i rozwiązuje problemy za pomocą kwestionariusza samooceny (SAQ) i weryfikacji na miejscu dla krajowych i zagranicznych placówek biznesowych.
※ Zarządzanie ryzykiem CSR dla dostawców: firma LG Innotek uchwaliła globalnie kodeks postępowania dla dostawców w celu poprawy ich poziomu CSR.

Zarządzanie zmianami CSR

Globalnie firma LG Innotek powołała komitet ds. CSR w celu organizowania spotkań w przypadku wykrycia krytycznych problemów, aby je rozwiązywać i wprowadzać wyniki ich pracy do swoich strategii. Komitet w szczególności analizuje problemy i monitoruje je, a także przeprowadza badania porównawcze i pracuje nad rozwiązaniami w celu poprawienia zrównoważonego zarządzania. Ponadto komitet uznając znaczenie kwestii związanych z CSR, dokonał przeglądu zasad zarządu w celu regularnego zgłaszania problemów zarządowi oraz przedstawiania mu bieżącego stanu CSR, gdy jest to konieczne. Dodatkowo szkolimy naszych pracowników i kadrę kierowniczą do dalszego zarządzania zmianami poprzez podnoszenie świadomości na temat CSR.

Komunikacja z partnerami

Firma LG Innotek stara się aktywnie komunikować z partnerami, aby poznać ich potrzeby i lepiej na nie reagować. Aby wypełniać powinność społeczną, firma LG Innotek aktywnie odpowiada na pytania i prośby naszych klientów. Ponadto bardzo się staramy poznawać najnowsze trendy, przeprowadzając ankiety i wywiady z lokalnymi i globalnymi organizacjami oceniającymi zrównoważone zarządzanie oraz organizacjami pozarządowymi i staramy się spełniać ich wymagania. Wewnętrznie informujemy o działaniach CSR za pośrednictwem biuletynów firmowych (internetowe/mobilne) i intranetu.

Wkład społeczny, który pasuje do wizerunku LG

Wspieramy młodzież znajdującą się w niekorzystnej sytuacji materialnej lub młodzież niepełnosprawną. Rozwijamy działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), w których uczestniczą wszyscy pracownicy, aby zwiększyć ich wpływ na społeczność, której są członkami. Oprócz jednorazowej darowizny lub datku, promujemy programy zapewniające praktyczną i trwałą pomoc. Ponadto firma LG Innotek stara się pomagać w rozwiązywaniu problemów społecznych, popierając zwiększając zaangażowanie pracowników w działania CSR.