Partnerzy CSR

사회적 책임 이행, 협력사와 함께합니다.

Kodeks postępowania dostawcy

01. Poszanowanie praw człowieka pracowników (zatrudnienie) 02. Zdrowie i bezpieczeństwo 03. Przyjazne dla środowiska zarządzanie miejscem pracy (środowisko)

Swobodnie wybrane zatrudnienie (zakaz pracy przymusowej)

Zakaz zatrudniania dzieci i zarządzania młodocianymi pracownikami

Godziny pracy

Płace i świadczenia

Humanitarne traktowanie

Brak dyskryminacji

Wolność zrzeszania się

Bezpieczeństwo pracy

Gotowość na wypadek sytuacji wyjątkowej

Zapobieganie urazom i chorobom zawodowym

Zarządzanie narażeniem na szkodliwe czynniki w środowisku pracy

Wymagające fizycznie prace

Zabezpieczanie maszyn

Zarządzanie stołówkami i hotelami pracowniczymi (urządzenia sanitarne, jedzenie, mieszkanie)

Edukacja BHP

Zgodność z przepisami ochrony środowiska (pozwolenia środowiskowe i raportowanie)

Zapobieganie zanieczyszczeniom oraz redukcja zużycia zasobów

Substancje niebezpieczne

Odpady stałe

Emisje do powietrza

Zgodność z przepisami dotyczącymi niebezpiecznych substancji w produktach i procesach

Gospodarka wodna

Zużycie energii oraz emisja gazów cieplarnianych

04. Etyka 05. Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców 06. System zarządzania

Zgodność z zarządzaniem „Jeong-Do” (integralność biznesowa)

Brak nieuczciwej przewagi

Ujawnienie informacji

Ochrona własności intelektualnej

Uczciwy handel, reklama oraz konkurencja

Ochrona tożsamości oraz zakaz działań odwetowych

Ochrona danych osobowych

Gwarancja legalnego wydobycia surowców dystrybuowanych w całym łańcuchu dostaw

Zaangażowanie firmy

Odpowiedzialność za zarządzanie

Reakcja na wymagania zewnętrzne

Ocena i zarządzanie ryzykiem

Ustalanie celów i zarządzanie nimi

Szkolenie i komunikacja

Informacje zwrotne i doskonalenie pracowników

Audyty i oceny

Proces działań naprawczych

Dokumentacja i zapisy

Obowiązki dostawcy

※ Zobacz kodeks postępowania dostawców LG Innotek